Ustawa OZE a Prosument

Ustawa OZE, której  wejście  w życie przesunięto z 01.01.2016 na 01.07.2016 r zakłada wsparcie dla inwestorów mikroinstalacji PV w postaci taryf gwarantowanych do mocy 10 kWp i bilansowania w cyklach półrocznych czyli częściowy net-metering w zakresie 10-40 kWp

W przyjętej ustawie OZE  o odnawialnych źródłach energii znalazły się m.in. następujące zapisy mające wpływ na wsparcie energetyki prosumenckiej:

  • obowiązek zakupu energii elektrycznej z nowobudowanych instalacji OZE do 10 kW, po stałej taryfie gwarantowanej przez 15 lat,
  • obowiązek zakupu niewykorzystanej energii elektrycznej po cenie wynoszącej 100% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale,
  • rozliczanie różnic pomiędzy ilością energii elektrycznej pobranej z sieci, a ilością energii wprowadzonej do sieci w okresach półrocznych (net-metering).

Nowe zasady wsparcia mają wejść w życie od 1 lipca 2016.

 Inwestorzy, którzy otrzymają dofinansowanie do instalacji z NFOŚiGW np  z programu PROSUMENT nie będą mogli korzystać z taryf gwarantowanych.

Inwestorzy, którzy skorzystają z pomocy publicznej poprzez uzyskanie dofinansowania w formie dotacji, będą mogli zgodnie z zapisami ustawy od lipca 2016 r. sprzedawać nadwyżki energii do sieci po cenach równych cenom rynkowym i korzystać z zasady net-meteringu (rozliczania różnic energii z operatorem w okresach półrocznych).

„Prosument” to program wsparcie inwestorów chcących być jednocześnie konsumentami i producentami  energii,  a dotyczy  zakupu i montażu mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”

Dofinansowanie przedsięwzięć obejmie zakup i montaż nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji:

  • energii elektrycznej lub
  • ciepła i energii elektrycznej (połączone w jedną instalację lub oddzielne instalacje w budynku),

dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych, w tym dla wymiany istniejących instalacji na bardziej efektywne i przyjazne środowisku.

Program nie przewiduje dofinansowania dla przedsięwzięć polegających na zakupie i montażu wyłącznie instalacji źródeł ciepła.

Beneficjentami programu będą osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego i ich związki.

Poziom dofinansowania dla instalacji fotowoltaicznych wynosi 30% wartości kosztów kwalifikowany, a w okresie lat 2014 – 2015 do 40% dofinansowania. Koszty  kwalifikowane ustalono na poziomie:

  • dla instalacji o mocy poniżej 10 kW: 8 000 zł/kWp,
  • dla instalacji o mocy od 10 do 40 kW: 6 000 zł/kWp.

Jeżeli projekt instalacji przewiduje montaż akumulatorów do magazynowania energii elektrycznej – maksymalny koszt  kwalifikowany instalacji powiększa się o 5 000 zł/kWh pojemności akumulatora.

Dofinansowanie w formie pożyczki wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia. Pożyczka udzielana jest łącznie z dotacją; oprocentowanie stałe 1% w skali roku.

Więcej na temat systemów fotowoltaicznych w zakładce Instalacja PV

Szczegóły programu „Prosument”

Komentarze są wyłączone.